Klimbos Weert

Klimbos Weert B.V. (Klimbos Weert) verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement wordt een overzicht gegeven van de verwerking van persoonsgegevens door Klimbos Weert.

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is elk gegeven die iets over een natuurlijk persoon zegt, bijvoorbeeld een naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, leeftijd etc. Maar ook foto’s of video’s kunnen worden gezien als persoonsgegevens. Op het moment dat andere deze persoonsgegevens van je vragen of opslaan, moet hier zorgvuldig mee worden omgegaan.

Van wie verwerkt Klimbos Weert persoonsgegevens?
Klimbos Weert verwerkt persoonsgegevens van verschillende personen met wie we direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Hier vallen onder andere onder:
• Abonnementhouders van het klimbos
• Deelnemers aan activiteiten van of door Klimbos Weert georganiseerd
• Bezoekers, die worden vastgelegd door de bewakingscamera’s
• Personen die interesse tonen in een abonnement/deelnemer activiteit bij het klimbos
• Medewerkers, stagiaires en mensen vanuit een dagbesteding

Waarvoor verwerkt Klimbos Weert persoonsgegevens?
Als u wil deelnemen aan een (klim)activiteit of een abonnementhouder wilt worden van Klimbos Weert of een andere relatie hebt met het klimbos, hebben we uw persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunt u op een juiste wijze ingeschreven worden als lid/deelnemer. Daarnaast zijn deze gegevens nodig voor praktische zaken, zoals administratieve processen. Met de gegevens kunnen we u zo goed mogelijk van dienst zijn. Zo kunnen we de gegevens gebruiken om u te informeren over bepaalde zaken met betrekking tot een lidmaatschap/activiteit of iets dergelijks. Daarnaast vergemakkelijkt het invullen van uw gegevens bij het stellen van een vraag de hulp die we u kunnen bieden. Daarnaast kunnen de gegevens ook gebruikt medewerkers met inloggegevens en wachtwoorden. Wij zullen uw gegevens, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, nooit voor andere doeleinden gebruiken of verstrekken aan derden. Website De website van Klimbos Weert verzamelt data over website bezoeken. Dit is geen persoonlijke informatie over de bezoeker, enkel de aantallen om dit te registreren. Er zijn cookies op de website geïnstalleerd. De website is beveiligd via een https-protocol, waardoor de gegevens versleuteld worden verzonden. Het zou dus voor een buitenstaander, bijvoorbeeld iemand die afluistert, onmogelijk moeten zijn om te weten welke gegevens verstuurd worden.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan je deelnemers activiteiten bewaren wij zorgvuldig in ons online systeem Recras. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften. Voor zover fiscaal verplicht, worden de gegevens na de bewaartijd van 7 jaar verwijderd/gewist.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is het klimbos gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Procedure melden van datalekken Van een datalek is sprake wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Een datalek is het gevolg van een beveiligingsprobleem.
Plan van Aanpak bij een datalek:
• Wanneer een datalek wordt geconstateerd dient dit direct bij de directeur gemeld te worden.
• De directeur informeert ons ICT bedrijf, die onze computers en systeem beveiligd, en de marketing-communicatiemedewerkster (MC).
• Het ICT bedrijf onderzoekt wat er gelekt is en in overleg met directeur , Recras B.V. wordt in kaart gebracht wat de gevolgen zijn voor de personen van wie de persoonsgegevens gelekt zijn.
Waarbij uitgezocht wordt:
• de aard van de inbreuk;
• de instanties of persoon waar meer informatie over de inbreuk kan worden verkregen;
• de aanbevolen maatregelen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken;
• een beschrijving van de geconstateerde en de vermoedelijke gevolgen van de inbreuk voor de verwerking van persoonsgegevens;
• de maatregelen die de organisatie heeft genomen of voorstelt te nemen om deze gevolgen te verhelpen.
• De directeur doet, zo nodig, de melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens Privacy rechten van personen

Als persoon worden jouw gegevens opgeslagen. Dit gaat samen met enkele rechten. De belangrijkste hiervan zijn het recht om een verzoek te kunnen doen dat jouw gegevens gewist worden uit het systeem. Daarnaast is er het recht om eigen persoonlijke gegevens op te vragen. Hiervoor zal er dus een verzoek moeten worden gedaan bij het klimbos.

Wijzigingen privacy beleid
Klimbos Weert behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Je kunt dit privacy beleid raadplegen via de website: www.klimbosweert.nl Bij het invullen van formulieren wordt altijd verwezen naar dit privacy statement. Wij doen er alles aan om de privacy van betrokkenen te borgen en de persoonsgegevens die wij verzamelen rechtmatig te verwerken en goed te beschermen. Mocht u hier toch vragen over hebben of over onze privacyverklaring in het algemeen, dan kunt u een e-mail sturen naar klimbos-weert@kpnmail.nl

GermanDutch